Logga som leder till Laxå vattens startsida

Ledningsanvisning

Senast uppdaterad:

Vid markschakt i Laxå tätort ska kontakt tas med LaxåVärme AB som är ledningsägare för fjärrvärmekulvert för anvisning av ledningar ring
0584-47 33 00 eller 070-648 82 79 under tid då kontoret inte är bemannat.

Beställ i god tid helst 3 arbetsdagar innan igångsättning av arbeten.

Vi kan lämna ut kartor eller markera på plats.

Om ledningar skadas och det inte har begärts anvisning så kan utförare bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

Formulär för ledningsanvisning

* = obligatoriskt