Logga som leder till Laxå vattens startsida

Priser

Senast uppdaterad:

Fjärrvärmepriser beslutas av LaxåVärme AB:s styrelse. Gällande priser samt nya priser från och med 2024-01-01 finns på hemsidan.

För att veta mer om kostnad för anslutning till fjärrvärme, kontakta Rickard Nilsson.

Effektbestämmelser fjärrvärmeleveranser

Den fasta avgiften för fjärrvärme baseras på hur stor ansluten effekt en fastighet har. Den anslutna effekten kan bestämmas utifrån tre principer enligt nedan.

  1. Bestämning av anslutningseffekt E, med kategorital1, dvs. nyttjandetid

Anslutningseffekten för kunder som använder fjärrvärme för all sin uppvärmning och varmvattenanvändning bestäms utifrån nuvarande energianvändning i kWh. Energianvändningen ska vara normalårsjusterad2 och vara ett medelvärde av de senaste två årens förbrukningar. Energianvändningen (kWh) divideras med ett kategorital (h), dvs. nyttjandetid, vilket då ger anslutningseffekten i kW.

Justering av anslutningseffekt vid kategorital

För effektbestämning med kategorital gäller att anslutningseffekten ligger fast och justeras inte de två första åren. Därefter justeras effekten i Januari innan fakturering vid avvikelser större än fem procent från normalårsjusterat värde.

  1. Bestämning av anslutningseffekt E, utifrån projekteringshandlingar (vid nybyggnationer, ombyggnationer, m m)

Anslutningseffekten bestäms utifrån kundens eller projektörens uppgifter som anges på formulär för beställning av fjärrvärme. Total anslutningseffekt beräknas genom att summera maximalt beräknade effekter för radiatorer, golvvärme, ventilation, markvärme etc, samt i normala fall 20 procent av maximalt beräknad varmvatteneffekt.

Minsta debiterade anslutningseffekt

Minsta debiterade anslutningseffekt är 10 kW.

Vad är kategorital och normalårsjustering?

1) Kategorital - motsvarar nyttjandetiden/år för användandet av fjärrvärme för beredning av värme och varmvatten. För bostäder, kontor lokaler mm är kategoritalet 2 200 h/år. För industri,1 400 h/år.

2) Normalårsjusterad - för att kunna jämföra energianvändningen med tidigare år måste man ta hänsyn till om det varit varmare eller kallare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Siffrorna justeras då för temperaturskillnader med hjälp av SMHI:s graddagar och normalår.